Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen Huurovereenkomst SAFE STORE GENT, Ververijstraat 15b, 9000 Gent.

Artikel 1
1.1 Deze huurovereenkomst is van toepassing op alle door Safe Store Gent, hierna te noemen “verhuurder”, verrichtte rechtshandelingen en op alle tussen verhuurder en huurders van verhuurder geldende rechtsbetrekkingen.
1.2 Afwijking van deze huurovereenkomst is slechts mogelijk, indien zulks uitdrukkelijk tussen verhuurder en huurder is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk door verhuurder aanvaard.
1.3 Indien een met de huurder gesloten overeenkomst(en) bepalingen bevat die afwijken van de huurovereenkomst, blijven de overige bepalingen van deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.
1.4 Indien van nietigheid van één of meer bepalingen van deze huurovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en de huurovereenkomst behouden blijft.

Artikel 2 : Aanbiedingen en het tot stand komen van huurovereenkomsten.
2.1 Met inachtneming van de volgende bepalingen komen
overeenkomsten tot stand door een aanbod en de
aanvaarding daarvan
2.2 De aanbiedingen van de verhuurder zijn vrijblijvend en
derhalve herroepelijk tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten.
2.3 Elke aanbieding gaat uit van de uitvoering van de
overeenkomst door de verhuurder onder normale
omstandigheden.
2.4 Opgave en specificaties van verhuurder betreffende maat,
capaciteit, prestatie en/of resultaten, voorkomende afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. wordt bij benadering verstrekt en binden verhuurder niet.
2.5 Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van huurder zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
2.6 De ondertekenaar van het huurcontract is persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit het huurcontract voortvloeiende verbintenissen indien blijkt dat de ondertekenaar niet gerechtigd was tot het aangaan van een huurovereenkomst namens de onder 2A genoemde huurder
Artikel 3: Huurprijs
3.1 De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen van verhuurder, zoals deze gelden op de datum van ingang van de huurovereenkomst, exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
3.2 De prijzen luiden in Euro en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De prijs geldt slechts voor de in de met name genoemde te verhuren ruimte. Alle in aanvulling daarop door verhuurder verhuurde ruimte(n) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
3.4 Verhuurder is gerechtigd het in 4A genoemde totaal 4- wekelijks te betalen geldbedrag periodiek aan te passen. Het aldus herziene bedrag is niet eerder van toepassing dan achtentwintig dagen nadat verhuurder dit schriftelijk of of per email aan huurder heeft medegedeeld.
3.5 Huurder accepteert reeds nu voor alsdan het conform het voorgaande 4-wekelijks te betalen geldbedrag behoudens de mogelijkheid van opzegging.
3.6 Verhuurder heeft te allen tijde de bevoegdheid een beheerder aan te stellen die door verhuurder uitdrukkelijk gemachtigd is de huur te innen. Daarnaast zal verhuurder alle aangelegenheden voortvloeiend uit de huurovereenkomst met deze beheerder dienen te bespreken. Huurder zal uitdrukkelijk in kennis worden gesteld van de naam en het adres van deze beheerder en vanaf welke datum deze beheerder voor verhuurder zal gaan optreden. Van het einde van de machtiging zal huurder eveneens door verhuurder schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 4: Betaling
4.1 Facturering van de huurprijs door de verhuurder aan de huurder geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De huurprijs is bij vooruitbetaling per 4 weken verschuldigd, steeds voor de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen door middel van een automatische incasso waarvoor verhuurder uitdrukkelijk door huurder wordt gemachtigd om het verschuldigde bedrag te incasseren. Bij het aangaan van de huurovereenkomst zal huurder voor deze automatische incasso een machtiging ondertekenen, tenzij ander overeengekomen. Aan huurder komt geen recht van opschorting, korting, compensatie of verrekening toe.
4.3 Bij niet-tijdige betaling is huurder in verzuim en is deze vanaf de vervaldag aan verhuurder verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, te verhogen met 2% over de verschuldigde hoofdsom.
4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de verhuurder moet maken indien huurder in verzuim is zijn geheel voor rekening van huurder. Voor de door verhuurder verrichte incassowerkzaamheden wordt 20 euro per aanmaning in rekening gebracht. Bij uitbesteding van de incasso bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15 % van de openstaande vordering(en) met een minimum van 200 euro.
4.5 Door huurder aan verhuurder verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten en vervolgens op de facturen die het langst open staan.
4.6 Indien huurder in verzuim is, is verhuurder na 4 weken periode gerechtigd om zich zonder gerechtelijke tussenkomst toegang te verschaffen tot het gehuurde. Verhuurder is dan tevens gerechtigd om zonder gerechtelijk tussenkomst de zaken die zich in het gehuurde bevinden, onder verwijzing naar artikel 12.2. En al dan niet in eigendom toebehoren aan huurder te vernietigen, af te voeren, op te slaan en indien de waarde van de opgeslagen zaken dit rechtvaardigt, zulks ter beoordeling van de verhuurder, te veilen.
4.7 Tot aan het moment dat de opgeslagen zaken zich nog in de macht van verhuurder bevinden is huurder gerechtigd om deze zaken op te eisen van verhuurder zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de achterstallige huurpenningen alsmede alle door verhuurder gemaakte kosten door huurder prompt zullen worden voldaan.

Artikel 5: (vervallen)

Artikel 6: Duur van de huurovereenkomst, verlenging en opzegging.
6.1 Ieder der partijen kan de huurovereenkomst opzegen,
met inachtneming van een termijn van tenminste 21
dagen voor het einde van de lopende huurtermijn.
6.2 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per email plaatsvinden. Iedere opzegging van de huurovereenkomst anders dan schriftelijk of per
email is nietig.

Artikel 7: Inrichting en gebruik.
7.1 Het gehuurde wordt opgeleverd en aanvaard in de staat
zoals aangegeven in de bij de overeenkomst behorende huurovereenkomst, of bij gebreke daarvan, die waarin het zich van oplevering bevindt, welke staat geacht wordt goed te zijn.
7.2 Huurder dient het gehuurde – gedurende de gehele duur van de overeenkomst – daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming.
7.3 Huurder dient het gehuurde te allen tijde goed af te sluiten en afgesloten te houden indien hij niet zelf in het gehuurde aanwezig is.
7.4 Huurder zal aan de eventuele andere gebruikers van het gebouw of complex waarvan het gehuurde uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken en er voor zorg dragen dat bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden en zijn of hun bezoekers dit evenmin te doen. Verhuurder is niet verplicht de nakoming hiervan af te dwingen.
7.5 Het is huurder niet toegestaan om in het gehuurde zaken voorhanden te hebben die een strafbaar feit op zouden kunnen leveren dan wel ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan dan wel het object zodanig te gebruiken dat er schade aan het milieu of welke vorm dan ook ontstaan of redelijkerwijs kan ontstaan. Daarnaast is het huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om aan bederf onderhevige zaken of levende have in het verhuurde op te slaan of te laten verblijven.
7.6 Het is niet toegestaan om zaken in het gehuurde op te slaan of voorhanden te hebben waarvoor van overheidswege vergunning is vereist. Verhuurder kan opslag van dergelijke zaken eventueel toestaan, mits huurder aantoont over de nodige vergunningen te beschikken.
7.7 Verhuurder kan verplicht worden door milieu toezichthouders van de overheid om toegang te verschaffen tot de ruimtes. Huurder verplicht zich aan de regels te houden van het besluit Wet Milieubeheer Transport en Opslag. Bij overtreding hiervan draagt de huurder dan ook al zich hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

8. Schade
8.1 Huurder is verplicht terstond de nodige passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde – en voor zover hij daartoe de mogelijkheid heeft aan het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uit maakt en aan de belendingen – zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, daaronder begrepen maatregelen ter voorkoning van schade als gevolg van enige weersgesteldheid. Huurder is bovendien verplicht verhuurder terstond op de hoogte te stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in 8.3 voordoet of dreigt voor te doen.
8.2 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde toegebracht of overkomen, tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurd heeft toegelaten, zijn personeel en de persoon waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft. Huurder vrijwaart verhuurder van alle afspraken van derden ter zake van schade aan opgeslagen zaken.
8.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen of zaken van huurder of van derden of door verhuurder in bewaring genomen zaken van huurder of derden huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake – door welke oorzaak dan ook – en door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling , van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkoming in de leveringen en diensten, alles behoudens in het geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt
8.4 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken.
8.5 Huurder dient zelf de opgeslagen zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en waterschade.

Artikel 9: Onderhoud / wijzigingen aanbrengen aan gehuurde
9.1 Alle onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde en
aan het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt
zijn voor rekening van de verhuurder. Huurder mag nadrukkelijk geen wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Voor rekening van huurder:
9.2 Voor rekening van huurder zijn alle overige onderhoud,
herstel en vernieuwingen zoals:
A inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud zoals
bedoeld onder 9.1 en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, één en ander onverminderd het hier bepaalde;
B onderhoud, herstel en vernieuwing in gelijksoortige uitvoering van hang- en sluitwerk, verlichting, (inclusief armaturen, binnenschilderwerk)
C schoonmaakwerkzaamheden van het gehuurde
D onderhoud, herstelen vernieuwing van zaken die niet
door of vanwege huurder zijn aangebracht
E onderhoud, herstel en vernieuwing, welke noodzakelijk zijn door toedoen of nalaten van huurder zelf, zijn personeel, van degenen die hij tot het gehuurde heeft
toegelaten
F eindschoonmaak bij oplevering van het gehuurde door
huurder .
9.3 Verhuurder is gerechtigd na ingebrekestelling
onderhoud, herstel of vernieuwing voor rekening van en risico van huurder te verrichten of te doen verrichten. Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor huurders te verrichten of te doen verrichten, zonder voorafgaande ingebrekestelling
9.4 Indien verhuurder het nodig oordeelt aan het gehuurde of het gebouw of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud , herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal huurder de personen, maatregelen, in het gehuurde toelaten de werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van de betalingsverplichting of ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen, ook al duurt één en ander langer dan veertig dagen. Verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, zo mogelijk, overleg met huurder plegen.

Artikel 10. – Klachten
10.1 huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal de verhuurder die klacht of die wens terstond schriftelijk bevestigen.

Artikel 11 – Onderhuur, etc.
11.1 Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen of te dulden dat derden het gehuurde pand of ten dele in gebruik hebben of houden.
11.2 Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.
11.3 Verhuurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te stellen
11.4 Indien huurder handelt in strijd met enige bepalingen uit dit artikel verbeurt hij aan verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding, alsmede schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Einde huurovereenkomst of gebruik.
12.1 Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, alsmede bij het beëindigen van het gebruik, het gehuurde ten genoegen in de oorspronkelijk staat – dat is de staat, vastgelegd in de bij de aanvang
opgemaakte en gewaarmerkte omschrijving als vermeld in 7.1 en bij gebreke daarvan in goede staat – geheel ontruimt, vrij van gebruik en gebruiksrechten en behoorlijk schoongemaakt aan verhuurder op te leveren en alle sleutels aan verhuurder te overhandigen. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij partijen ter zake anders zijn overeengekomen. Voor niet verwijderde zaken is verhuurder geen enkele vergoeding verschuldigd.
12.2 Indien niet voldaan is de verplichtingen onder 12.1 brengen wij kosten in rekening:
• Schoonmaak:
o Grote unit (=/>15 m3): €40
o Kleine unit (<15 m3): €25 • Ontruiming:
o Grote unit (=/>15 m3): €300
o Kleine unit (<15 m3): €175
12.3 De roerende zaken, opgeslagen in de opslagruimte, door huurder van verhuurder gehuurd, dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting uit de huurovereenkomst. Verhuurder zal op die zaken dan ook
het retentierecht mogen uitoefenen.
12.4 Bij beëindigen van de huurovereenkomst wordt door
verhuurder de borg terugbetaald per bank na het verstrijken van een volledige huurtermijn van één 4 weken periode. Na interne verhuizing van huurder wordt vooruitbetaalde huur niet geretourneerd.

Artikel 13 : Toegang verhuurder
13.1 Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde – behoudens in nood-gevallen – na voorafgaande mededeling op werkdagen tussen 0800 en 18.30 uur ten allen tijde te betreden voor inspectie van de staat van het gehuurde en voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
13.2 Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat verhuurder medewerking zal verlenen aan onderzoek door douane of justitie. Huurder is niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke schade dientengevolge.

Artikel 14 : Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid.
14.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-) personen zich als huurder hebben verbonden zijn deze steeds hoofdelijk voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst
voortvloeiende verbintenissen
14.2 De verbintenissen uit deze huurovereenkomst zijn, ook
wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, ondeelbaar.

Artikel 15 : Ontbinding
15.1 Wanneer huurder in gebreke is met de betaling van enig aan verhuurder verschuldigd bedrag, of enige andere voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, niet geheel of niet be-hoorlijk is nagekomen, of wanneer de huurder sur-seance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, alsmede wanneer ten laste van opdrachtgever enig beslag wordt gelegd, heeft verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden , onverminderd diens recht om van huurder vergoeding en kosten, schade en interessen te vorderen.
15.2. Dezelfde rechten en mogelijkheden en mogelijkheden komen verhuurder eveneens toe indien verhuurder (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel wanneer verhuurder twijfelt of huurder nog langer in staat is om aan zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of vorige of andere overeenkomsten afgesloten met verhuurder te voldoen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht
16.1 Op alle onderhandelingen , aanbiedingen, de wijze van de totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoeringen van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing

Hulp nodig bij het kiezen van een opslagruimte? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies!